AKTUALNOŚCI
O NAS

Szkolenia "Abc Inteligentnych Sieci" organizowane są w ramach projektu edukacyjnego "Inteligentna Energia w Domu i w Gminie. Kampania edukacyjna na rzecz promowania Inteligentnych Sieci Energetycznych w Polsce" za pośrednictwem platformy e-learningowej www.ise.ews21.pl przez Fundację Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego " Edukacja Ekologiczna".


Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem: www.inteligentnaenergia.com.pl


Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" powstała w ramach Programu UE LEADER+ w 2006 r. jako trójsektorowe partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmując swoim zasięgiem 17 gmin z woj. mazowieckiego z powiatów przasnyskiego, ciechanowskiego, mławskiego i makowskiego. W 2008 r. Fundacja opracowała na bazie zasad koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru LGD, aktualnie wdrażaną. W trakcie 5-letniej działalności Fundacja zrealizowała ponad 20 zadań i projektów dofinansowanych ze środków krajowych i UE, w tym z zakresu edukacji ekologicznej. Największym projektem w tym zakresie był projekt edukacyjny "Lokomotywa zrównoważonego rozwoju - partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie" z zakresu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju przez gminy: www.ekorozwoj.ews21.pl 


Strona internetowa Fundacji znajduje się pod adresem: www.ciuchcia.org


Fundacja Promocji Gmin Polskich działa od 1994 r., a do jej podstawowych zadań statutowych należy działalność informacyjno-promocyjna i edukacyjna, kierowana do szeroko rozumianego środowiska samorządów lokalnych. Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem szeregu programów, projektów, inicjatyw i imprez samorządowych, dotyczących ochrony środowiska i tworzenia warunków dla zrównoważonego ekologicznie i społecznie rozwoju lokalnego. Od 2003 r. Fundacja uczestniczy razem z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej w realizacji Programu Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych. Od 2007 r. Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną inicjatywę edukacyjną pod nazwą Europejska Wszechnica Samorządowa. W jej ramach, pod nadzorem merytorycznym uznanych i cenionych w środowiskach naukowych ekspertów, podejmowane są przedsięwzięcia szkoleniowe (w tym e-learningowe). Więcej informacji: www.ingmina.pl


Do zespołu zarządzającego projektu należą:


Bartosz Jakóbiak – Koordynator Projektu


Mikołaj Niedek – Specjalista ds. szkoleńZespół ekspercki szkoleń "Abc Inteligentnych Sieci" tworzą:


Katarzyna Sobótka-Demianowska
Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz RES - the School for Renewable Energy Science w Islandii. Stypendystka kilku ośrodków zajmujących się problematyką odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w Europie i w Stanach Zjednoczonych, m.in.: Niemieckiego Centrum Badań nad Biomasą w Lipsku oraz Connecticut Global Fuel Cell Center przy Uniwersytecie w Connecticut, USA. Laureatka wielu nagród międzynarodowych, w tym International Partnership for Hydrogen Economy oraz Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko – DBU. Autorka programów szkoleniowych i artykułów popularno – naukowych z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Bartłomiej Wojtyniak
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikantem radcowskim drugiego roku OIRP w Krakowie. Autor szkoleń i prelegent na konferencjach poświęconych prawu energetycznemu. Uczestniczył w wielu projektach dotyczących opiniowania wprowadzenia Smart Grid (ISE) w Polsce.

Mikołaj Niedek
Uzyskał doktorat na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (2009) za pracę poświęconą partnerstwu międzysektorowemu w działaniach na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i produkcji. Specjalizuje się w aspektach społecznych i ekologicznych rozwoju gospodarczego, koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej. Ekspert Akademii INSPIRE Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji z zakresu zrównoważonego rozwoju i społeczno-ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Członek Grupy ds. zrównoważonej konsumpcji Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Ministerstwie Gospodarki.

Mateusz Izbicki

Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent pierwszego cyklu kursu międzynarodowego prawa porównawczego organizowanego przez Uniwersytet w Strasbourgu. Uczestnik projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in. "Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców społeczno-humanistycznych –Akronim D-RIM SH". Autor szeregu publikacji, ekspertyz oraz referatów z zakresu funkcjonowania sektora energetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz procesów inwestycyjnych w energetyce. Autor i prowadzący szkoleń w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu prawa energetycznego, handlu uprawnieniami do emisji oraz systemu zielonych inwestycji.