AKTUALNOŚCI
PROGRAM

Program szkoleń e-learningowych "Abc Inteligentnych Sieci" składa się z ośmiu modułów tematycznych:Moduł 1. Efektywność energetyczna w domu i na co dzień


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • jak policzyć zużycie energii przez elektrosprzęty?;
 • etykieta energetyczna – jak czytać;
 • certyfikat energetyczny budynku;
 • inteligentny dom;
 • inteligentna sieć domowa;
 • pasywne rozwiązania architektoniczne;
 • Inteligentna energia – w domu i w Sieci.


Moduł 2. Bądź świadomym konsumentem energii!


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • bierny odbiorca a aktywny konsument energii;
 • struktura i ilości energii zużywanej w gospodarstwie domowym i w biurze;
 • prawa i obowiązki konsumenta energii;
 • odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;
 • zielona energia w gospodarstwie domowym – czy mamy wybór?;
 • inteligentne liczniki energii – całkiem nieodległa przyszłość;
 • jakie korzyści niosą ISE?;
 • obywatelska kontrola nad energetyką.


Moduł 3. Zostań Prosumentem


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • produkcja – konsumpcja – prosumpcja - zielona gospodarka;
 • niekoncesjonowane mikroinstalzacje OZE;
 • tworzenie grup przyłączeniowych do sieci – rozkład kosztów;
 • dołączanie się do grona prosumentów – aspekty techniczne, organizacyjne i proceduralne
 • aspekty proceduralne i podatkowe (VAT);
 • aktywny udział odbiorcy końcowego w wytwarzaniu i zużyciu energii (aktualne sygnały cenowe);
 • mała fotowoltaika – perspektywy inwestowania i wsparcia;
 • małe turbiny gazowe, małe instalacje CHP, ogniwa paliwowe, mała energetyka wiatrowa i wodna MEW, pompy ciepła.


Moduł 4. Efektywność energetyczna w gminie


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • zadania gminy w planowaniu i wdrażaniu procesów zwiększających efektywność energetyczną (EE);
 • dokumenty strategiczne w zakresie EE, wytyczne i zadania dla jednostek samorządów terytorialnych (JST);
 • aktualne regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej;
 • bariery w rozwoju procesów poprawy efektywności energetycznej i metody ich rozwiązywania;
 • białe certyfikaty - mechanizm poprawy efektywności energetycznej w  gminach;
 • identyfikacja możliwości zwiększenia efektywności energetycznej działających instalacji i istniejącej infrastruktury energetycznej;
 • komunikowanie, promocja i edukacja społeczności lokalnej w zakresie proekologicznej i racjonalnej energetyki lokalnej – współpraca władz gminy z organizacjami pozarządowymi;
 • dobre przykłady poprawy EE w gminach.


Moduł 5. Inteligentne Sieci Energetyczne ISE


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • definicja i rola inteligentnych sieci energetycznych;
 • rynek e-energii;
 • Smart Metering - pomiary i Smart Grid – zarządzanie;
 • infrastruktura ISE – teleinformatyka, magazynowanie energii;
 • kompleksowe pomiary zużycia mediów energetycznych i zapewnienie dostępności wyników;
 • współpraca z dostawcami energii w zakresie wykorzystywania wyników pomiarów;
 • koncepcja Smart City, Smart Gminy i Smart Regionu;
 • wsparcie teleinformatyki dla procesów efektywności energetycznej;
 • komputerowe systemy monitorowania i zarządzania mediami energetycznymi;
 • ryzyka związane z zakupem technologii Smart Grids;
 • ryzyko opłacalności inwestycji w inteligentne sieci - modele biznesowe;
 • ryzyko cyberataku i manipulacji taryfami energii – możliwości zabezpieczeń;
 • ryzyko związane z integrowaniem i synchronizacją zaawansowanej Infrastruktury Pomiarowej AMI – integracja systemów zarządzających pomiarami firm energetycznych z urządzeniami teletransmisyjnymi i nowymi licznikami;
 • ryzyko przepięć, przekroczenia rezerw mocy i awarii sieci – metody szacowania, pilotaż, dotychczasowe doświadczenia;
 • ryzyko nieuczciwej konkurencji firm energetycznych - identyfikacja i przeciwdziałanie.


Moduł 6. Energia odnawialna w Inteligentnych Sieciach


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • podstawowe uwarunkowania wykorzystania OZE w gminie;
 • założenia i cele nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii;
 • prosumpcja energii odnawialnej;
 • fotowoltaika w gminie – oświetlenie fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne, produkcja energii na własne potrzeby;
 • MEW-y (małe elektrownie wodne i wiatrowe);
 • podłączanie prosumentów do sieci – aspekty techniczne i organizacyjne;
 • rozwój sieci instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych;
 • kolorowe certyfikaty;
 • Krajowy Plan Działań w zakresie OZE.


Moduł 7. Planowanie energetyczne w gminie w świetle ISE


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ISE;
 • decyzje o warunkach zabudowy a aspekty ekoenergetyczne;
 • główne obszary poszukiwania racjonalizacji zużycia energii:
  • energia elektryczna

  • oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

  • klimatyzacja i wentylacja,

  • maszyny i urządzenia ( np. pompy, wentylatory, chłodziarki i zamrażarki)

  • energia cieplna (optymalizacja procesów spalania),

  • gaz i inne paliwa,

  • ciepła woda (ciepłą i zimna)

 • decentralizacja i racjonalne wykorzystywanie źródeł energii w gminie;
 • współpraca z zakładami energetycznymi i innymi interesariuszami;
 • otoczenie instytucjonalne JST w polityce energetycznej, rola i obowiązki URE i UOKiK
 • tworzenie strategii rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej z uwzględnieniem ISE
 • przydatne linki i publikacje;
 • wprowadzenie nowego standardu planowania energetycznego w gminach;
 • integracja z systemem elektroenergetycznym pojazdów elektrycznych oraz systemów ogrzewania i chłodzenia;
 • rola polityki energetycznej jednostki samorządowej – możliwości wpływu na rynek i kształtowania warunków zrównoważonego rozwoju ISE na poziomie lokalnym.


Moduł 8. Finansowanie przedsięwzięć inteligentnej energetyki ze środków krajowych i zagranicznych


Zagadnienia objęte modułem tematycznym:

 • podstawy prawne dofinansowania projektów dla instytucji samorządowych i budżetowych;
 • możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programów UE;
 • aktualne terminy składania wniosków o dofinansowanie i progi dofinansowania;
 • podstawowe zasady tworzenia aplikacji projektowej i skutecznego pozyskiwania dotacji na projekty z obszaru EE;
 • programy i dotacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • opłacalność ekonomiczna inwestycji ekoenergetycznej ;
 • partnerstwo publiczno-prywatne PPP;
 • finansowanie w systemie ESCO;
 • kredyty bankowe.


Trzy pierwsze moduły tematyczne przeznaczone są dla szerokiego odbiorcy - konsumentów. Moduły od 4-go do 8-ego przeznacozne są dla osób bardziej zaintereswoanych tematyką Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz dla pracowników jednostek administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.