AKTUALNOŚCI
REGULAMIN SZKOLEŃ

Regulamin szkoleń i konkursu szkoleniowego

"Inteligentny Konsument – Inteligentny Samorząd – Inteligentna Sieć"Konkurs szkoleniowy pn. "Inteligentny Konsument – Inteligentny Samorząd – Inteligentna Sieć" realizowany jest w ramach projektu "Inteligentna energia w domu i w gminie. Kampania edukacyjna na rzecz promowania Inteligentnych Sieci Energetycznych w Polsce" za pośrednictwem platformy e-learningowej www.ise.ews21.pl przez Fundację Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" we współpracy z Fundacją Promocji Gmin Polskich.

1. Cele Konkursu szkoleniowego

Celem Konkursu szkoleniowego jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania i potrzeby wprowadzania Inteligentnych Sieci Energetycznych w Polsce, umiejętności wprowadzania działań racjonalizatorskich i ekoinnowacyjnych w zakresie konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie domowym i biurze, zaś w przypadku pracowników jednostek administracji publicznej dostarczenie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i planowania działań wspierających innowacyjny, efektywny i zrównoważony rozwój infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej oraz inteligentnych rozwiązań w systemie dystrybucji i zarządzania energią.

2. Przedmiot Konkursu szkoleniowego

Przedmiotem Konkursu są szkolenia e-learningowe, składające się z cyklu modułów tematycznych, dostępnych i funkcjonujących na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, do których przypisane są testy do zaliczania w trybie on-line na platformie e-learningowej www.ise.ews21.pl - zwanej dalej "platformą". Konkurs polega na zaliczeniu ośmiu wymaganych testów i uzyskaniu jak największej punktacji w dziewiątym teście konkursowym. Zdanie ośmiu testów dotyczących wykładów jest warunkiem zaliczenia szkoleń i uzyskania zaświadczenia ich ukończenia oraz - w przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów w teście konkursowym - otrzymania nagrody konkursowej.

3. Adresaci Konkursu szkoleniowego

Szkolenia adresowane są do osób fizycznych – indywidualnych odbiorców i konsumentów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych oraz do pracowników jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz innych instytucji publicznych, odpowiedzialnych w swojej pracy zawodowej za planowanie, wspieranie, wdrażanie i rozwijanie przedsięwzięć związanych z zarządzaniem energią, efektywnością energetyczną i energetyką odnawialną, ochroną środowiska i tworzeniem warunków trwałego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.

4. Okres trwania Konkursu

Konkurs edukacyjny trwa w okresie od 1 kwietnia 2013 do marca 2014 r.
Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w trybie ciągłym, w całym okresie trwania konkursu szkoleniowego.


5. Rejestracja i udział w konkursie edukacyjnym

Uczestnikiem e-szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane (wybierane przez uczestnika) w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie głównej platformy (w lewym górnym rogu). Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, nazwę jednostki administracji publicznej, adres, e-mail, telefon) i wyraża zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby konkursu. Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu szkoleniowego. Po zarejestrowaniu można przystąpić do szkoleń on-line, poprzez zalogowanie się na platformie i korzystanie z dostępnych materiałów i opcji (wykłady, prezentacje, pytania i odpowiedzi, testy on-line). Zarejestrowanie się na platformie jest równoznaczne z zamiarem uczestnictwa w konkursie edukacyjnym. Rezygnacja z udziału w konkursie jest możliwa w dowolnym momencie, bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

6. Instrumenty edukacyjne uczestników szkoleń

Uczestnicy szkoleń otrzymują:

 • dostęp do treści wykładów tematycznych w formie tekstowej, jak również prezentacji Powerpoint z narracją lektorską;

 • możliwość zadawania pytań ekspertom online i prowadzenia konsultacji za pośrednictwem platformy e-learningowej w okresie trwania szkoleń;

 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez przystępowanie do cyklicznie prowadzonych testów online;

 • newslettery informacyjne drogą e-mail na tematy organizacyjne szkoleń oraz kwestie merytoryczne;

 • biuletyny elektroniczne "ISE Energia Przyszłości" (10 edycji);

 • Poradnik "Vademecum ISE – zostań Prosumentem" (na życzenie).

Absolwenci szkoleń, którzy zaliczą wszystkie wymagane testy, otrzymają drukowane, imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, wystawiane i wysyłane pod koniec trwania szkoleń na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.


7. Podstawowe zasady Konkursu edukacyjnego

 1. Konkurs edukacyjny organizowany jest nieodpłatnie i jest współfinansowany ze środków NFOŚiGW.

 2. Szkolenia realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej administrowanej przez Fundację Promocji Gmin Polskich i jej komórkę edukacyjną – Europejską Wszechnicę Samorządową (EWS).

 3. Udział w konkursie i dostęp do materiałów szkoleniowych możliwe są wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników szkoleń.

 4. Informacja o terminach udostępnienia poszczególnych modułów tematycznych, emisji wykładów i dostępności testów on-line jest zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej platformy w zakładce SZKOLENIA oraz w newsletterach e-mail rozsyłanych do uczestników szkoleń.

 5. Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) jest możliwy przez cały okres trwania konkursu szkoleniowego od momentu ich udostępnienia dla uczestników szkoleń.

 6. Szkolenia prowadzone są przez zespół ekspertów, będących on-line do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania szkoleń.

 7. Wykładom szkoleniowym towarzyszą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów), jak również (opcjonalnie) czaty z autorami szkoleń (ekspertami) oraz. Pytania i odpowiedzi, jak również zapisy czatów, gromadzone są w bazie on-line do wglądu uczestników.

 8. Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o rozpoczętych i zaliczonych testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedzi w zakładce TWOJA STRONA, dostępnej jest w menu głównym platformy po prawej stronie.

 9. W przypadku pracowników jednostek administracji publicznej - z uwagi na respektowanie zasad etyki pracowniczej, uczestnictwo w szkoleniach powinno odbywać poza godzinami urzędowania.

 10. Warunkiem odbycia szkolenia jest przyswojenie materiału merytorycznego określonego w wykładach i prezentacjach oraz zaliczenie wszystkich wymaganych testów.

 11. Integralnym elementem uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie ankiet ewaluacyjnych – ankiety ex ante i ankiety ex post.

 12. Absolwenci szkoleń otrzymają imienne, drukowane zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu i jego tematykę, z podpisami ekspertów.

 13. Absolwenci, którzy uzyskali określony wynik punktowy, otrzymają nagrody.

8. Moduły szkoleniowe

Głównym elementem szkoleń są moduły tematyczne, których jest osiem. Tematyka szkoleń podana jest w zakładce PROGRAM na platformie e-learningowej. W skład każdego modułu tematycznego wchodzą:
 1. WYKŁADY merytoryczne (tzw. teksty bazowe) i prezentacje szkoleniowe w programie Powerpoint, w tym z narracją lektorską (nagraniem tekstu i komentarzy równolegle do wyświetlanych slajdów). Uzupełniają one wykłady bazowe i są zamieszczone do pobrania przez uczestników szkoleń w zakładce SZKOLENIA.

 2. BAZA PYTAŃ I ODPOWIEDZI - do każdego wykładu tematycznego zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania pytań autorowi wykładu. Pytania zadaje się poprzez ich wpisanie w okienko dialogowe dostępne na dole każdego wykładu. Odpowiedzi na pytania udzielane są przez ekspertów – autorów wykładów na bieżąco. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, dostępne są na platformie w zakładce TWOJA STRONA oraz w BAZIE PYTAŃ I ODPOWIEDZI, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Pytania dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne, jak również pytania organizacyjne.

Powyższe opcje dostępne są na platformie dla zalogowanych uczestników w menu głównym. Do uczestników szkoleń wysyłane są newslettery informacyjne EWS na wskazane w momencie rejestracji adres e-mail. Do opcji platformy należą również sesje czat z autorami wykładów (ekspertami), organizowane w określonych terminach (opcjonalnie).

Trzy pierwsze moduły tematyczne przeznaczone są dla szerokiego odbiorcy - konsumentów. Moduły od 4-go do 8-ego przeznacozne są dla osób bardziej zaintereswoanych tematyką Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz dla pracowników jednostek administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.

9. Testy on-line i punktacja

 1. Do każdego modułu (wykładu) przypisany jest test do wypełniania i zaliczania on-line, z możliwością kilkukrotnego, comiesięcznego podchodzenia do jego rozwiązywania.

 2. Zadaniem testów jest sprawdzenie stanu wiedzy uczestnika na temat określony danym module szkoleniowym.

 3. Testy składają się z 10 pytań, punktowanych po 1 - 5 punktów każde. W ramach każdego pytania dostępnych jest pięć opcji odpowiedzi, z których należy wybrać jedną właściwą. Dostępny czas odpowiedzi na każde pytanie wynosi 3 minuty.

 4. Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 80% możliwej punktacji w danym teście.

 5. Podchodzenie do testów możliwe jest jeden raz w comiesięcznej sesji testów, w okresie trwania szkoleń.

 6. W przypadku niezaliczenia testu możliwe jest ponowne podejście w następnej (najbliższej lub kolejnej) sesji testowej.

 7. Informacje o podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) dostępne są w zakładce TWOJA STRONA na platformie e-learningowej.

 8. Informacja o terminach organizacji sesji testowych zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w komunikatach elektronicznych EWS rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na podane adresy e-mail.

 9. Do zaliczenia szkoleń wymagane jest zaliczenie wszystkich ośmiu modułów szkoleniowych poprzez poprawne wypełnienie wszystkich testów on-line.

 10. Do uzyskania nagrody konkursowej wymagane jest zaliczenie wszystkich modułów szkoleniowych przewidzianych w programie szkoleń oraz uzyskanie minimum punktowego w teście konkursowym, określonego na poziomie 200 punktów.

 11. Test konkursowy, odbędzie się w pierwszej połowie marca 2014 r.

 12. W przypadku uzyskania minimum punktowego w teście konkursowym przez więcej, niż 200 osób, odbędzie się (10-ty) test finałowy, w którym zwycięzcami będą osoby, które zaliczą ten test najszybciej. Jeśli zajdzie taka konieczność, test finałowy będzie zorganizowany w drugiej połowie marca 2014 r.

 13. Informacja o terminie testu finałowego będzie podana do wiadomości drogą e-mail z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Nagrody konkursowe

Nagrodą konkursową jest watomierz do użytku domowego. Nagroda przysługuje absolwentom szkoleń, którzy uzyskali wynik punktowy w teście konkursowym na poziomie minimum 200 punktów, lub, jeśli wystąpi sytuacja, o której mowa w pkt. 9 lit. "l", którzy zaliczą test finałowy w najkrótszym czasie. Po teście finałowym sporządzona zostanie lista rankingowa według czasu zaliczeń testu finałowego, a uprawnionymi do otrzymania nagrody będzie pierwsze 200 osób z tej listy.

Nagrody rozsyłane będą w końcu marca 2014 r. na imienne adresy pocztowe wskazane w momencie rejestracji. Laureaci, którzy otrzymali nagrodę zobowiązani są do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej ex post (a wcześniej ex ante).

11. Polityka prywatności i cookies

Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych uczestników naszych szkoleń. Dane personalne mogą być przekazane jedynie do wglądu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serwis platformy wykorzystuje m.in. pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług platformy e-learningowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.